PROMOCJA Akt za 1 zł!

AKTUALNOŚCI Najnowsze informacje Powrót do aktualności

NEWS Latest news Back to all news

PROMOCJA Akt za 1 zł!

Jesteś Naszym klientem, ciesz się nagrodą za rekomendację!

 

Regulamin Promocji „Akt za 1 zł”

 1. Poniższy regulamin określa zasady udziału w Promocji „Akt za 1 zł” (dalej: Promocja) adresowanej do Klientów spółek wchodzących w skład Grupy BUDNER.:

 

 1. Spółki BD 5 Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Kołodzieja 53 lok.19 Kl. B, 80-180 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000704648, NIP: 5213794400, REGON: 368257277 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 złotych, prowadząca inwestycję pod nazwą BIOTURA

 

 1. Spółki BB Development Sp. z o.o. z siedzibą w siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Kołodzieja 53 lok.19 Kl. B, 80-180 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, KRS: 0000709677, NIP: 1231375924, REGON: 368733559, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 złotych, prowadząca inwestycję pod nazwą OLIVA KONCEPT

 

 1. Spółki Słoneczne Wzgórza Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mariana Kołodzieja 53 lok.19 Kl. B, 80-180 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000285146, NIP: 5832990168, REGON: 220452105, prowadząca inwestycję pod nazwą SŁONECZNE WZGÓRZA

– (dalej każda również jako: Organizator), którzy to Klienci zawarli z Organizatorem umowy deweloperskie w odniesieniu do wymienionych powyżej przedsięwzięć deweloperskich realizowanych przez Organizatora oraz polecają inne oferowane do sprzedaży przez Organizatora nieruchomości nowym Klientom.

 1. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
 3. Uczestnikami Promocji są następujące osoby:
 4. Klienci Organizatora, którzy zawarli z Organizatorem umowę deweloperską w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego przez Organizatora, o którym mowa w punkcie 1) powyżej, i polecili inne nieruchomości będące w ofercie Organizatora, przy czym Klient, o którym mowa w niniejszym punkcie może skorzystać z Promocji tylko jeden raz, w odniesieniu do jednej nieruchomości, niezależnie od liczby nieruchomości nabywanych od Organizatora;
 5. Osoba polecona przez Klienta, o którym mowa w punkcie a) powyżej, która zawarła z Organizatorem umowę deweloperską;

– przy czym każdy z ww. uczestników promocji musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Warunkiem uprawniającym do skorzystania z Promocji przez uczestnika Promocji, o którym mowa w ust. 4 pkt. a) powyżej, jest podpisanie umowy deweloperskiej przez Osobę poleconą przez Klienta, o której mowa w ust. 4 pkt. b) powyżej. Dopiero wówczas ww. uczestnik Promocji jako osoba polecająca, uzyska prawo do zawarcia z Organizatorem, w wykonaniu własnej umowy deweloperskiej,  Aktu Przeniesienia Własności ze stawką taksy notarialnej w kwocie 1 zł brutto. Promocja nie obejmuje wypisów / opłat sądowych.
 2. Osoba polecona przez Klienta (o której mowa w ust. 4 pkt. b) powyżej) – nowy klient Organizatora, otrzyma dodatkowy rabat od ustalonej ceny nieruchomości w wysokości 3000 zł brutto, który to rabat zostanie przyznany w ramach zawieranej przez ten podmiot umowy rezerwacyjnych, względnie umowy deweloperskiej, jeżeli dana osoba nie będzie zawierać umowy rezerwacyjnej.
 3. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 05.07.2022r. do dowołania. Promocja dotyczy tylko nowo podpisanych umów deweloperskich, tj., umów deweloperskich podpisanych przez uczestników promocji, o których mowa w ust. 4 powyżej, po dniu 5 lipca 2022 roku. Promocja nie działa wstecz.
 4. Przystąpienie do Promocji wymaga od uczestnika Promocji wypełnienia i podpisania Formularza Zgłoszeniowego. Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny w biurze sprzedaży organizatora.
 5. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Uczestnicy Promocji wyrażają zgodę na zasady Regulaminu oraz zobowiązują się go przestrzegać.
 6. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji w dowolnym momencie.
 9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji co do prowadzenia Promocji przez Organizatora. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej lub dokumentowej na adres e-mail: biurogdansk@budnerinwestycje.pl .
 10. Organizator jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, przy czym złożenie reklamacji do Organizatora nie pozbawia uczestnika Promocji innych roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 11. Regulamin jest dostępny w biurach sprzedaży spółek Grupy BUDNER Inwestycje. Organizator jest uprawniony do zmiany warunków Promocji w czasie jej trwania, przy czym wprowadzane zmiany nie mogą pogorszyć aktualnie obowiązujących uprawnień uczestników Promocji lub praw już nabytych.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.